Služba SMS Rozhlas

SMS rozhlas – služba Poskytovateľa, zabezpečujúca softvérové a hardvérové riešenie pre realizáciu odosielania a doručovania SMS správ od Obce registrovaným užívateľom využívajúcim služby niektorého zo slovenských mobilných operátorov.

Poskytovateľ služby SMS Rozhlas

Poskytovateľom služby SMS Rozhlas je spoločnosť SMS Mobile, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 34, 821 02 Bratislava
(Technickým prevádzkovateľom služby SMS Rozhlas je spoločnosť MobileTech, s.r.o., so sídlom Pažítková 5, 821 01 Bratislava)

Princíp fungovania služby SMS rozhlas

Obec

Obec, ktorá prejaví zriadiť túto službu pre svojich obyvateľov, uzavrie zmluvu s poskytovateľom služby a splní všetky zmluvné náležitosti na získanie prístupu a prevádzkovaniu SMS Rozhlasu, takáto obec získava unikátne prístupové meno a heslo k webovskému administračnému rozhraniu zo stránky www.sms-rozhlas.sk, z ktorého administruje posielanie SMS kampaní na svojich obyvateľov. Obec prostredníctvom WEB interface pripraví text Informačnej SMS správy pre registrovaných užívateľov a určí skupinu registrovaných užívateľov a načasuje zasielanie SMS správy. Za samotný obsah a správnosť textu Informačnej SMS zodpovedá výhradne Obec. Poskytovateľ zabezpečí odoslanie Informačnej SMS na telefónne číslo registrovaného užívateľa najneskôr v daný deň od zadania požiadavky na odoslanie prostredníctvom WEB Interface Obce, resp. od termínu načasovania odoslania. Zároveň má k dispozícii históriu odoslaných SMS kampaní.

Krátke číslo, SMS hlásenie a operátori

SMS Rozhlas funguje na krátkom čísle 4488 (pre Orange Slovensko, Slovak Telekom a 4ka) resp. 7000 pre O2 Slovakia a je dostupný pre zákazníkov všetkých slovenských mobilných operátorov. Jedno SMS hlásenie – jedna SMS správa v rozsahu 160 znakov.

Obyvateľ obce

Zákazník – obyvateľ sa môže zaregistrovať do služby SMS rozhlas zaslaním bezplatnej tzv. MO SMS na krátke číslo 4488, resp. MO v cene štandardnej SMS na 7003 s textom PSC OBCE, resp. ROZ PSC OBCE. O úspešnej registrácii dostane zákazník potvrdzujúcu platenú tzv. MT SMS o tom, že sa stal registrovaným užívateľom služby SMS Rozhlas. V prípade, ak obec bude požadovať rozdelenie registrovaných užívateľov na skupiny napr. podľa záujmu o oblasti, ktorých sa Informačné SMS týkajú môže registračná MO SMS obsahovať aj iný doplňujúci text určený po dohode Zmluvných strán.

Služba SMS Rozhlas bude zákazníkovi aktivovaná okamžite, resp. v rámci technických možností.

Registrovaný užívateľ môže svoj súhlas s registráciou kedykoľvek odvolať a ukončiť registráciu zaslaním bezplatnej MO SMS na krátke číslo 4488, resp. 7003 s textom STOP PSC OBCE, resp. ROZ STOP PSC OBCE. O ukončení registrácie dostane Zákazník na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom vykonal deaktiváciu potvrdzujúcu bezplatnú MT SMS o tom, že prestal byť Registrovaným užívateľom služby SMS rozhlas.

Služba SMS Rozhlas bude zákazníkovi deaktivovaná ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom poslal požiadavku na zrušenie.

Ak si zákazník službu deaktivoval, môže si ju opäť opakovane aktivovať. Ak však na úvodnú aktiváciu bol viazaný nejaký prípadný benefit, tento benefit nie je aplikovateľný pre opakované prihlásenie sa.

Zákazník sa môže naraz zaregistrovať k odberu SMS správ z SMS Rozhlasu viacerých obcí, v ktorých je SMS Rozhlas sprevádzkovaný.

Samotná služba a jej obsah

Aktiváciou SMS Rozhlasu získava obyvateľ balíček 15 SMS správ na mesiac – t.j. 15 SMS hlásení obecného rozhlasu za mesiac.

Mesačný balík SMS správ je zmluvnými stranami dohodnutý v rozsahu 1 až 15 Informačných SMS zaslaných Registrovanému užívateľovi počas kalendárneho mesiaca. V Mesačnom balíku nie je zahrnuté odosielanie komerčných SMS správ. Veľkosť Mesačného balíku SMS správ je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. O aktuálnej veľkosti Mesačného balíku SMS správ sú Zmluvné strany povinné pravdivo informovať všetkých registrovaných užívateľov.

Cena za Mesačný balík SMS správ je 1,- EUR s DPH za každého Registrovaného užívateľa (Orange Slovensko, Slovak Telekom a 4ka), resp. 2 EUR s DPH (O2 Slovakia) a za každý kalendárny mesiac jeho využívania vrátane prípadov ak služba SMS rozhlas je Registrovaným užívateľov využívaná len časť kalendárneho mesiaca. Uvedenú cenu platí Registrovaný užívateľ. O prípadnej zmene výšky tejto ceny bude Obec bezodkladne informovaná.

Služba SMS Rozhlas bude registrovanému obyvateľovi automaticky predlžovaná o ďalší mesiac až do momentu, kým nepožiada o jej zrušenie, resp. pokiaľ takýto zákazník spĺňa kritéria na prolongáciu (prepaid – dostatočný kredit, postpaid – suspend, black list). V prípade, že prepaidový zákazník nemá v momente prlongácie dostatočný kredit, bude o tejto skutočností informovaný spätnou bezplatnou SMS správou a bude mať 24 hodín na to, aby si kredit dobil. V tomto čase mu bude služba pozastavená – t.j. nebudú mmu doručované SMS správy z SMS rozhlasu, ale nie deaktivovaná. Následne ak si kredit nedobije mu bude služba automaticky deaktivovaná.

O prolongácii na ďalší mesiac bude zákazník vopred informovaný SMS správou.

Obsah balíčka

V prípade, že obec pošle do mesiaca menej ako 15 správ, žiadne správy z balíčka sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

V prípade, že bude chcieť obec poslať viac ako 15 správ do mesiace, bez prípadného navýšenia balíčka a informovanosti občanov o tomto kroku nie je toto možné.

Výnimku bude tvoriť 1 SMS/ mesačne pre účel mimoriadnych hlásení. Využívanie tejto možnosti bude v rukách obce, monitorované poskytovateľom pre prípad zneužitia.

Čo sa obsahu balíčka správ týka, tak je to do 15 tzv. nekomerčných hlásení, napr. oznamy, kultúra, šport. Pre účel komerčných hlásení bude určený osobitý balíček správ.

Jazyková mutácia

V obciach, kde to je relevantné bude existovať aj tzv. filter na jazykovú mutáciu – t.j. ak si zákazník pošle aktivačný príkaz napr. PSC M, tak bude dostávať maďarskú mutáciu.

Komerčné správy

Aktiváciou služby SMS Rozhlas vyjadruje Registrovaný užívateľ zároveň súhlas s prijímaním komerčných správ, ktoré nie sú súčasťou mesačného balíka SMS správ a idú nad jeho rámec.

Záverečné ustanovenie

Za samotný obsah a správnosť textu Informačnej SMS ako aj komerčnej správy – t.j. gramatickú stránku, štylistiku, obsah zodpovedá výhradne Obec. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah akejkoľvek SMS správy, ktorú posiela Obec Registrovaným užívateľom.